Ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI)

Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030 hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm thay đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp, ứng dụng AI trong khu khu vực ASEAN và thế giới.

Việt Nam xây dựng được 10 thương hiệu AI có uy tín trong khu vực vào năm 2030

Ngày 26/1, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định ban hành Chiến lược quốc gia về Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030.

Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển, tạo trí tuệ ứng dụng
Chiến lược hướng tới mục tiêu đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, AI đưa trở thành lĩnh vực quan trọng của nghệ thuật Việt Nam trong CMCN 4.0 (Ảnh minh họa)

Chiến lược xác định quan điểm coi AI là một lĩnh vực công nghệ nền tảng của cách mạng công nghiệp thứ tư (CMCN 4.0) , góp phần quan trọng tạo ra sự phá vỡ về năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng vững chắc.

Kế thừa và phát huy những thành tựu mới nhất của nhân loại, Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI gắn với các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phát triển khoa học và công nghệ; phát huy năng lực của doanh nghiệp, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực; từng bước chuyển giao, làm chủ, tiến tới sáng tạo công nghệ.

Đồng thời, nguồn lực tập trung để tạo ra và phát triển AI sản phẩm, dịch vụ AI quan trọng mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh. Đầu tư có AI điểm ứng dụng quan trọng trong một số lĩnh vực liên quan đến quốc phòng an ninh, quản lý tài nguyên, môi trường và dịch vụ cho người dân; phát triển mạnh mẽ AI ứng dụng doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi động về AI.

Hướng dẫn chiến lược tới mục tiêu đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, AI đưa ra trở thành lĩnh vực quan trọng của nghệ thuật Việt Nam trong CMCN 4.0. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng AI trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

Theo Chiến lược, một mục tiêu có thể đến năm 2025 là Việt Nam nằm trong nhóm 5 nước đầu khu vực ASEAN và nhóm 60 nước đầu thế giới về Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; built is 5 thương hiệu AI có uy tín trong khu vực; phát triển được 1 trung tâm quốc gia về lớn dữ liệu lưu trữ và cao năng hiệu suất tính toán.

Cũng đến năm 2025, hình thành 2 trung tâm mới sáng tạo quốc gia về AI; gia tăng số lượng doanh nghiệp khởi động sáng tạo về AI và tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực AI ở Việt Nam; nâng cấp, cấu hình mới được 10 cơ sở nghiên cứu và đào tạo điểm quan trọng về AI.

Cùng với đó, đến năm 2025, AI được rộng rãi ứng dụng trong công việc chính, dịch vụ trực tuyến giúp giảm thời gian xử lý công việc, nhân lực máy, thời gian chờ giảm bớt và chi phí của người dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý nhà nước chính thức phân phối, sử dụng nguồn lực xã hội, quản lý xã hội và quản lý đô thị, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Chiến lược và đặt toàn bộ mục tiêu cho giai đoạn đến năm 2030 như: Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước đầu khu vực ASEAN

Các mục tiêu được áp dụng cao hơn cho giai đoạn đến năm 2030 như: Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước đầu trong khu vực ASEAN và nhóm 50 nước đầu trên thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; Build 10 thương hiệu AI có uy tín trong khu vực; phát triển được 3 trung tâm quốc gia về lớn dữ liệu lưu trữ và chức năng tính toán…

5 group định hướng chiến lược phát triển của AI Việt Nam

Trọng Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ vạch ra 5 nhóm định hướng chiến lược, bao gồm: Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hành lang pháp liên quan đến AI; Build hạ tầng dữ liệu và nghiên cứu tính toán, phát triển và ứng dụng AI; Phát triển hệ thống sinh thái AI; Thúc đẩy AI ứng dụng; Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Để thực hiện các mục tiêu và định hướng chủ đề, Thủ tướng Chính phủ phân tích công cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp cho 17 bộ, cơ quan bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và các bộ: KH&CN, TT&TT, Quốc phòng, Công an, GD & ĐT, KH & ĐT, Tài chính, Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động – Thương binh và Xã hội; Resource and Môi trường; Tư pháp; Y tế.

Theo đó, Bộ TT&TT được xây dựng và hoàn thiện bổ sung các văn bản luật về điện tử giao dịch, thiết lập và chia sẻ dữ liệu, các khung có thể thử nghiệm (sandbox), tạo ra một không gian thử nghiệm thuận lợi với các tùy chọn pháp lý khung để tiến hành thử nghiệm AI trong các lĩnh vực có chức năng; xây dựng các tiêu chuẩn, định dạng kỹ thuật tiêu chuẩn về công nghệ và sản phẩm AI.

Đồng thời, Bộ TT&TT cũng có trách nhiệm quản lý các nhiệm vụ: hình thành nền tảng nền tảng tính toán; khuyến khích thành các tổ chức triển khai khai thác ngắn hạn cho quản lý bộ phận nghiên cứu, quản lý kỹ thuật và quản lý trả lời ứng dụng yêu cầu Nghiên cứu và phát triển sản phẩm AI trong các tập đoàn, công ty và các đơn vị Research Location; hình thành các doanh nghiệp cung cấp giải pháp tích cực dựa trên công nghệ AI, khoa học dữ liệu kết hợp với công nghệ blockchain, điện toán đám mây và Internet vạn vật; xây dựng cơ chế ưu tiên, triển khai công nghệ AI, khoa học thúc đẩy chuyển đổi số…

MT

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/viet-nam-se-xay-dung-duoc-5-thuong-hieu-tri-tue-nhan-tao-co-uy-tin- vao-2025-275984.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *